TRAVOPROSTA TEUTO (GENÉRICO)

TEUTO BRAS.

travoprosta

Antiglaucomatoso.

Apresentações.

0,04mg/ml Oft. Sol. ct fr got pla opc x 2,5ml.

Princípios Ativos de Travoprosta Teuto

Patologias de Travoprosta Teuto

Laboratório que produce Travoprosta Teuto