BRIMONIDINA TEUTO (GENÉRICO)

TEUTO BRAS.

brimonidina

Antiglaucomatoso.

Apresentações.

2mg /ml Oft. Sol. ct fr plas opc poli x 80 /20 branc x 5ml.

Princípios Ativos de Brimonidina Teuto

Patologias de Brimonidina Teuto

Laboratório que produce Brimonidina Teuto